ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು

ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಕರ್ಣ
Gokarna
1/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಓಂ ಬೀಚ್
2/22
Photos Courtesy : Prem Shikhare
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಓಂ ಬೀಚ್ - ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
3/22
Photos Courtesy : Prem Shikhare
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ - ಒಂದು ನೋಟ
Gokarna
4/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಓಂ ಬೀಚ್
5/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭರತಗುಡಿ
6/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರ
7/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ - ಪಾಮ್ ಮರಗಳು
8/22
Photos Courtesy : Prem Shikhare
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಕರ್ಣ
9/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಓಂ ಬೀಚ್ - ಒಂದು ನೋಟ
10/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ
The main entrance to Idagunji painted blue and gold...
11/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣೇಶ
There's no place that the God's miss their presence! with temple bells and flowers, they're revered all over...
12/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ
A standing Ganesh on the gopuram of Lord Ganesh temple at Idagunji...
13/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ - ಗಣೇಶ
Craftsmen sell a variety of wall-hangings at Idagunji...the Lord Ganesh ones are the hot cakes!
14/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ - ದೇವಾಲಯ
A side view of the Ganapathi temple at Idagunji...
15/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಡಗುಂಜಿ
Shiva's happy family seated at the entrance to flower blessings on devotees who enter...
16/22
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರ
17/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಕರ್ಣ
18/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ತೀರ ಪ್ರದೇಶ
19/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸನ್ ಬಾತಿಂಗ್
20/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್
21/22
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
22/22
Please Wait while comments are loading...