ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
Lord Subramanya seated on his 'vaahana' or vehicle - the majestic peacock!
1/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ
The temple tower of the main entrance at Ghati Subramanya...
2/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ ಬೀದಿ
Visitors like to buy some goodies for kids and themselves after having visited the temple...
3/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
A devoted lady offers her prayers to the lord before entering the main premises...
4/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
The idol of Lord Subramanya covered with vermillion offered by devotees...
5/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಾಗ ದೇವತಾ
The many idols to which devotees can themselves make offerings...
6/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
The main idol of Lord Subramanya at Ghati...
7/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
The worship of snakes is a predominant form of worship in India. These numerous snake idols beneath a tree are in the temple of Ghati Subramanya.
8/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
Temple arches serve as pointers of directions to the desired temple destinations. Here is the arch way to Ghati Subramanya in Karnataka.
9/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಾಟಿ
Ghati Subramanya
10/11
ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳ
11/11
Please Wait while comments are loading...