ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಂಭ
Another shot of the Ashoka Pillar, also known as the Ashok Asthamb, amidst greenery.
1/7
Photos Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಂಭ
A view of the well-built Ashoka Pillar located at East Champaran...
2/7
Photos Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಂದಿರ, ಅರೆರಾಜ್ - ಶಿವಲಿಂಗ
A side view of the Shiv Ling at the renowned Shiv Temple, decorated with fresh flowers.
3/7
Photos Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಂದಿರ - ಅರೆರಾಜ್
A look at the devotees standing in a queue to enter the Someshwar Shiv Madir, during Shrawani Mela.
4/7
Photos Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆಸರಿಯಾ - ಒಂದು ನೋಟ
Yet another image of the Buddhist stone stupa at Kesariya, which was excavated 1998.
5/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆಸರಿಯಾ - ಕೆಸರಿಯಾ
A picture of a stupa built by King Ashoka at the town of Kesariya.
6/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆಸರಿಯಾ - ಒಂದು ನೋಟ
A complete view of the stupa found at Kesariya.
7/7
Photos Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
Please Wait while comments are loading...