ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ದರ್ಭಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಕಿಲ್ಲಾ
Here you can see a majestic structure, which is the Quila of Darbhanga Maharaj.
1/4
Photos Courtesy : darbhanga.bih.nic.in
ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಕ್ದೂಮ್ ಬಾಬಾ ಮಜರ್
A look at the inside of the Mazar of Makhdoom Baba, where devotees belonging to both Hinduism and Islam come to pray.
2/4
Photos Courtesy : darbhanga.bih.nic.in
ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಿಕಾ ಸಲಾಮಿ ಮಜರ್
The frontal view of the Bhikha Salami Majar, which is situated on the banks of the Gangasagar Dam.
3/4
Photos Courtesy : darbhanga.bih.nic.in
ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್
A view of the statue of Christ at the Kaitholic Church at Darbhanga, which is also known as the Holy rosary Church.
4/4
Photos Courtesy : darbhanga.bih.nic.in
Please Wait while comments are loading...