ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಾಬರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
An image capturing the entrance to Barabari Stadium, located in Cuttack.
1/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಾಬರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
A distant view of the inner portion of Barabari Stadium at Cuttack. The stadium looks spacious and well-maintained.
2/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಿ ದೇವಾಲಯ - ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ
A grand view of the deity of the Chandi Temple at Cuttack. The Goddess is adorned with bright flower garlands and gold ornaments.
3/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಿ ಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ
Delicious-looking 'prasada' offered to the visitors at the Chandi Temple. This food offering is also called as 'Chandi Bhoga'.
4/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...