ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಬಿಹಾರ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಹಾರ್ ಶರೀಫ್
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳು
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳು - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹುವೇನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹುವೇನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಮ್ಹ್ರಾರ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳು
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಟಾನ್ ದೇವಿ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಟಾನ್ ದೇವಿ - ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಟ್ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ದೂರದ ನೋಟ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ - ಪೂರ್ಣ ನೋಟ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಲ್ಘರ್ - ಸುಂದರ ರಚನೆ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಟ್ನಾ ಮೃಗಾಲಯ - ಬಾತುಗಳು
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇತು - ಗಂಗಾ ನದಿ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನೇರ್ ಶರೀಫ್ - ಕೊಳ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನೇರ್ ಶರೀಫ್ - ಒಂದು ನೋಟ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇತು - ಪಾಕ್ಷಿಕ ನೋಟ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು - ಒಂದು ನೋಟ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ
 • ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನಂದ ಸ್ತೂಪ
 • ರಾಜಗೀರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇಣು ವನ - ಕೊಳ
 • ಮುಂಗೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಂಗೇರ್ ಕೋಟೆ - ಯೋಗ ತರಬೇತಿ
 • ಕೈಮೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾ ಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
 • ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಂಭ
 • ಬೆಗುಸರಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕನ್ವರ್ ಕೆರೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ - ಹಳದಿ ಕತ್ತಿನ ಗುಬ್ಬಿ
 • ಬೋಧ್‍ಗಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯ - ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
 • ದರ್ಭಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ದರ್ಭಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಕಿಲ್ಲಾ
 • ನವಾಡಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಾರದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ನಟರಾಜನ ಪ್ರತಿಮೆ
 • ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸಮಾಧಿ
 • ಸರನ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೌತಮ್ ಅಸ್ಥಾನ್
 • ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭೀತಿಹರಾವಾ ಆಶ್ರಮ
 • ಹಾಜಿಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರಭುಜಿ ಬೈಠಕ್ಜಿ - ವಿಗ್ರಹ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು - ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು - ವಿಹಾರ
 • ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು - ಸ್ತೂಪ
 • ಪಟ್ನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇತು - ಅತಿ ಉದ್ದನೇಯ ಸೇತುವೆ