ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಗ್ರಹ
An adorable wood carved idol depicting lord Krishna and Rukmini
1/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಮೀರ್ಸಾರ್ ಕೆರೆ - ಸುಂದರ ನೋಟ
An image of the fascinating Hamirsar Lake in Bhuj
2/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್
The lovely Prag Mahal from the outside.
3/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳು (ಕಾಲೊ ದುಂಗಾರ್)
The enchanting Kala Dungar during twilight
4/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಹೊರಾಂಗಣ
The Kutch museum collections.
5/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮಕುಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿ
A wall of the stepwell portrays sculptures of characters from the Ramayana
6/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮಕುಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿ
The Ramkund stepwell and its beautiful steps
7/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶರದ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ - ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ
The lovely vibrant garden surrounding the Sharad Baug Palace in Bhuj. The garden is all of flowering and medicinal plants.
8/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಛತ್ತರ್ದೀಸ್ - ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ
A beautiful extensively carved cenotaph at the Royal Chhatardis in Bhuj
9/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಛತ್ತರ್ದೀಸ್ - ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೆನೋಟಾಪ್ಸ್
Cenotaphs at Royal Chhatradis, Bhuj
10/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಛತ್ತರ್ದೀಸ್ - ಸೆನೋಟಾಪ್
Two attractively built cenotaphs at the Royal Chhatardis
11/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಛತ್ತರ್ದೀಸ್ - ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು
Beautiful memorials of the Royals of Gujarat at the Royal Chhatardis in Bhuj
12/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಯಲ್ ಛತ್ತರ್ದೀಸ್ - ಸ್ಮಾರಕಗಳು
monuments at the Royal Chhatardis in Bhuj
13/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಕಲಾಕೃತಿ
A beautiful piece of art put on show at Bhujodi
14/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ
An artisan making embroidery on a piece of cloth at Bhujodi
15/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಕೀ ಚೈನ್‍ಗಳು
Bright colourful artistic key chains on display at Bhujodi, a famous textile centre close by Bhuj
16/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೇರಾ - ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆ
A beautiful portion of the shrine that was left unharmed despite quakes.
17/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೇರಾ - ಗರ್ಭ ಸ್ಥಾನ
The sanctum of the Shiva Temple at Kera. The temple was severely damaged during the 1819 earthquake . However, the sanctum and the idol within remained intact.
18/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳು (ಕಾಲೊ ದುಂಗಾರ್) - ದೇವಾಲಯ
A lovely image depicting the Kala Dungar or Black Hills close by Bhuj. The famous Dattatreya Temple at the hilltop and the steps leading to the shrine are also visible.
19/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಯಿನಾ ಮಹಲ್
Aina Mahal, Bhuj
20/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ - ಭಗವಾನ್ ಶಿವ
An adorable sculpture of Lord Shiva. The bright coloured sculptures of deities is a common sight in most Swaminarayan temples across the globe.
21/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮಕುಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿ
The beautiful Ramkund Stepwell behind the Ram Dhun Temple in Bhuj
22/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಪ್ರದರ್ಶನ
A beautiful piece of collection at the Kutch museum.
23/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್ - ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್
The Durbar Hall of Prag Mahal, Bhuj
24/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್ - ಕಾರಿಡಾರ್
A corridor at the palace. The walls can be seen damaged here. . .
25/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್
Prag Mahal entrance way. . .
26/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್ - ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ
The main hall of Prag Mahal. The palace was burglarized in 2006 when the thieves made away with museum pieces worth millions from the palace.
27/53
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್ - ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ
Prag Mahal in Bhuj. Various Hindi and Gujarati movies have been shot at this beautiful palace.
28/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಗ್ ಮಹಲ್
A view of Parg Mahal in Bhuj. The beautiful edifice was damaged during the 2001 earthquakes and is in a dilapidated state today.
29/53
Photos Courtesy : Wikipedia
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
An art piece at the museum.
30/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಅನನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
Beautiful silver articles on display at the Kutch museum in Bhuj.
31/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
Art works at the Kutch museum
32/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ - ಉದ್ಯಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
The building of Swaminarayan temple surrounded by a colourful garden with attractive sculptures
33/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ - ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ
A lovely image of Lord Krishna at the Swaminarayan Temple in Bhuj
34/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ್ - ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳ
The artistic door way that leads inside Bharatiya Sanskriti Darshan
35/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ್ - ಗ್ಯಾಲರಿ
Colourful artworks displayed at a gallery within the Bharatiya Sanskriti darshan in Bhuj
36/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ್
Pottery on display at the Bharatiya Sanskriti Darshan
37/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ್ - ಕುಟಿರ
The Bharatiya Sanskriti Darshan in Bhuj
38/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶರದ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ - ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಡ
The Sharad Baug Palace building, Bhuj
39/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶರದ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ - ಅರಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
Interesting artifacts on display inside the Sharad Baug Palace of Bhuj
40/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶರದ್ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ - ಹೊರಾಂಗಣ
The Sharad Baug Palace Exteriors
41/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಸುಂದರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು
Crafty footwear on display at a sales counter in Bhujodi
42/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುಜೋಡಿ - ಕಲೆ
An art piece on display at Bhujodi
43/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧಮಡ್ಕಾ - ಕರಕುಶಲ
Handicrafts by artisans of Dhamadka. . .
44/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧಮಡ್ಕಾ - ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
Interesting art pieces on display
45/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧಮಡ್ಕಾ - ಅಜ್ರಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್
An artisan creates the Ajrakh block printing on a piece. Dhamadka is renowned for the practice of the technique by its local artisans
46/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೇರಾ - ದೇವಾಲಯದ ಭಾಗ
A part of the shrine that's intact. . .
47/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೇರಾ - ದೇವಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು
Ruins of the temple at Kera. The shrine dates back to the solanki rulers era.
48/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳು (ಕಾಲೊ ದುಂಗಾರ್) - ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ
Idol of lord Dattatreya inside the temple atop Kala Dungar
49/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳು (ಕಾಲೊ ದುಂಗಾರ್) - ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೋಟ
A view from the Kala Dungar
50/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಯಿನಾ ಮಹಲ್ - ಕಾರಿಡಾರ್
A colurful corridor of the Aina Mahal
51/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಯಿನಾ ಮಹಲ್ - ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
Museum pieces on display inside the Aina Mahal, Bhuj
52/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಭುಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಯಿನಾ ಮಹಲ್ - ಒಳಾಂಗಣ
The beautiful interiors of Aina Mahal, Bhuj
53/53
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Please Wait while comments are loading...